เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อล้างทำความสะอาดถนนเทศบาล 1 โดยมีรองนายกฯ พาณิชย์ บริบูรณ์สามัคคี และท่านเลขาฯ สุทธิ ตังสวานิช พร้อม ผอ.กองสาธารณสุขฯ นุชนาถ สุขาวดี ควบคุมการทำความสะอาด
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อล้างทำความสะอาดถนนสุนทรโวหาร
 
January 21, 2014