สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ประจำปีงบประมาณ 2566

  ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ประจำปีงบประมาณ 2565

  ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564
  ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565
  ไตรมาสที่ 3-4 เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565