พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
   
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
   
แบบฟอร์มคำข้อข้อมูลข่าวสาร
Downloand แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
   
ประกาศและคำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองแกลงและสถานที่ให้บิรการ ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2559
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 187/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 508/2565 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองแกลง
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 509/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสารประจำส่วนราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
 
กฏหมายและกฏระเบียบ
กฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ
   
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองแกลง
   
งานกิจการสภา
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
   
ติดต่อประสานงานข้อมูลข่าวสาร
 
กองคลัง 038-675222 ต่อ 104-109
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-675222 ต่อ 113
สำนักปลัดเทศบาลฯ 038-675222 ต่อ 208
กองช่าง 038-675222 ต่อ 208
กองการประปา 038-675222 ต่อ 308-309
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 038-675222 ต่อ 308-309
กองการศึกษา 038-675222 ต่อ 208
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 038-671196
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 038-672654
สถานธนานุบาล 038-671907
Fax / หน้าห้องคณะผู้บริหาร 038-671209