กองคลัง
คู่มือเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
กองการประปา
คู่มือการปฏิบัติงงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองการประปา
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองการประปา
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองการประปา
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสาตร์ สังกัด กองการประปา
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานุ สังกัด กองการประปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คู่มือการปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฎิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฎิบัติงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน