ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง

   

หลักเกณฑ์พิจารณาขอความช่วยเหลือ

  หลักเกณฑ์พิจารณาขอความช่วยเหลือ

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ

  แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง

  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ประจำปี 2565