ภาพกิจกรรมเก่า

   

ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราขการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุม เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

ประชุมกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด19
ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงอย่างเร่งด่วน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
คุณเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และประธานศูนย์ห่วงใยชาวเมืองแกลง ได้นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง “ทีมรักสามย่านบ้านเรา” และ “คณะกรรมการศูนย์ห่วงใยชาวเมืองแกลง” เข้าพบ ปลัดเทศบาล และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงอย่างเร่งด่วน โดยจัดตั้ง”ศูนย์ประสานงานโควิด ของเทศบาล” ขึ้นมาทำหน้าที่ประสานงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับการเยียวยาได้ทัน ก่อนที่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 จะมีอาการหนัก และขอประชาสัมพันธ์มายังท่านที่ติดเชื้อโรคโควิด19 จากการตรวจเชิงรุก ของทีมงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง หรือผลจากชุดตรวจเองที่บ้าน ท่านสามารถแจ้งมาได้ที่ Hotline สายด่วน “ศูนย์ประสานงานโควิด”ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. นอกเวลาราชการ ติดต่อ ส.ท.สาธิต โทร . 097-131-7829 ส.ท.ปุ้ม โทร. 086-311-4376

   

ประชุมติดตามการจัดทำญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ดำเนินการประชุมติดตามการจัดทำญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, การกันเงินและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรวมทั้งเตรียมพร้อมการเบิกจ่ายงบประมาณและการกันเงิน ที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า
ตลาดเช้าและตลาดเย็น วันอังคารที่ 14 ก.ย. 64

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง และสาธารณสุขอำเภอแกลง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดเช้าและตลาดเย็น วันอังคารที่ 14 ก.ย. 64 ตลาด 4 (ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง) บริเวณสนามบาสเกตบอล ซึ่งมีผู้มาตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 325 คน
ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกให้กับพนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง วันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง และสาธารณสุขอำเภอแกลง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับพนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง วันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64 ตลาด 4 (ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง) บริเวณสนามบาสเกตบอล ชมภาพ...

   

เทศบาลตำบลเมืองแกลงออกให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นายเสถียรงามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกนวรรณ เบญจาธิกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมือง ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบข้าวกล่อง ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 14 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

วันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดการประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 14 เทศบาลตำบลเมืองแกลง และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายสมมาตร วิมลรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวรัสรินทร์ กิจชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 14 เทศบาลตำบลเมืองแกลง, คณะกรรมการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เวลา 13:30 น. ชมภาพ...

   

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

วันที่ 10 กันยายน 2564 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้การช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดเย็น วันอังคารที่ 7 ก.ย. 64

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง และสาธารณสุขอำเภอแกลง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดเย็น
วันอังคารที่ 7 ก.ย. 64 ตลาด 4 (ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง) บริเวณสนามบาสเกตบอล ซึ่งมีผู้มาตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 180 คน ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับประชาชนและแรงงานต่างด้าว ชุมชนมาบใหญ่
ชุมชนสารนารถ ชุมชนพลงช้างเผือก ชุมชนแกลงแกล้วกล้า วันอังคารที่ 31 ส.ค. 64

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง และสาธารณสุขอำเภอแกลง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับประชาชนและแรงงานต่างด้าว ชุมชนมาบใหญ่ ชุมชนสารนารถ ชุมชนพลงช้างเผือก ชุมชนแกลงแกล้วกล้า วันอังคารที่ 31 ส.ค. 64 ตลาด 4 (ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง) บริเวณสนามบาสเกตบอล ซึ่งมีผู้มาตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 209 คน ชมภาพ...

   

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขภัยพิบัติโรคระบาด


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขภัยพิบัติโรคระบาด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดย นายสเถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 28 ส.ค. 64


เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง และสาธารณสุขอำเภอแกลง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับประชาชนและแรงงานต่างด้าว ชุมชนมาบใหญ่ ชุมชนสารนารถ ชุมชนพลงช้างเผือก ชุมชนแกลงแกล้วกล้า วันเสาร์ที่ 28 ส.ค. 64 ตลาด 4 (ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง) บริเวณสนามบาสเกตบอล ซึ่งมีผู้มาตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 133 คน
ชมภาพ...

   

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับประชาชน ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
พนักงานภาคสนามเทศบาลฯ และเก็บตกชุมชนอื่นๆ วันอังคารที่ 17 ส.ค. 64

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง และสาธารณสุขอำเภอแกลง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับประชาชน ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร พนักงานภาคสนามเทศบาลฯ และเก็บตกชุมชนอื่นๆ วันอังคารที่ 17 ส.ค. 64 ณ บริเวณ อาคารโดมด้านหน้าชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร ซึ่งมีผู้มาตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 272 คน ชมภาพ...

   

ประชุมเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   
ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชมภาพ...
   
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชมภาพ...
   

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนพลงช้างเผือก ชุมชนหนองควายเขาหัก


ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับประชาชน ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนพลงช้างเผือก ชุมชนหนองควายเขาหัก
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน ชุมชนแหลมยาง ชุมชนในยาง ชุมชนดอนมะกอก ชุมชนโพธิ์เงิน ชุมชนโพธิ์ทอง ชุมชนหนองกระโดง


ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับประชาชน ชุมชนแหลมยาง ชุมชนในยาง ชุมชนดอนมะกอก ชุมชนโพธิ์เงิน ชุมชนโพธิ์ทอง ชุมชนหนองกระโดง
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน ชุมชนหนองแหวน ชุมชนหนองแตงโม ชุมชนแกลงแกล้วกล้า


ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับประชาชน ชุมชนหนองแหวน ชุมชนหนองแตงโม ชุมชนแกลงแกล้วกล้า
วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม 2564 ณ ตลาด 4 (ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง) ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน ชุมชนมาบใหญ่ ชุมชนหนองแตงโม ชุมชนสารนารถ


ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับประชาชน ชุมชนมาบใหญ่ ชุมชนหนองแตงโม ชุมชนสารนารถ
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ตลาด 4 (ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง) ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดเทศบาล 1


ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดเทศบาล 1 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
ณ ตลาด 4 (ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง) ชมภาพ...

   
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมภาพ...
   
มอบเตียงสนาม+ชุดเครื่องนอน
ชมภาพ...
   
การประชุมพิจารณาการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ชมภาพ...
   

มอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ขอขอบคุณ นางกนวรรณ เบญจาธิกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่มอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง

   


โครงการก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดระยอง “ถนนสุนทรโวหาร เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง”


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย นางสาวอังสนา จินดา รองผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน นายเมธา เมืองมีทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง จ.ระยอง และพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง ได้เดินทางลงพื้นที่ถนนสุนทรโวหาร ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดระยอง “ถนนสุนทรโวหาร เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง”
นางสาวอังสนา จินดา รองผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน ได้กล่าวว่า “สำหรับโครงการดังกล่าว ถนนสุนทรโวหาร ได้รับเลือกเป็นถนนที่ในการนำสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน ซึ่งมีระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ จำนวน 37 ล้านบาท ซึ่งการคัดเลือกถนนสายนี้ เป็นการคัดเลือกของหน่วยงานภายในจังหวัดระยองเป็นผู้คัดเลือก เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบของบ้านเมือง”
นายเมธา เมืองมีทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอแกลง ได้กล่าวว่า “สำหรับโครงการดังกล่าว จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 300 วัน โดยแบ่งทำเป็นช่วง เพื่อกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด การก่อสร้างจะเริ่มปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงประมาณเดือนมิถุนายน 2565”
นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้กล่าวว่า “โครงการนำสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดินนับเป็นโครงการที่ดี ที่ได้ประโยชน์ทั้งเรื่องภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเรื่องของการลดปัญหาไฟฟ้าดับ จึงขอความร่วมมือและขออภัยประชาชนที่ต้องสัญจรไปมาบนถนนสายดังกล่าว เพราะอาจจะมีการปิดถนนในระหว่างการก่อสร้าง แต่ก็จะมีการอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด” ชมภาพ...

   

ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ชั้น 3 ชมภาพ...

   

มอบเงินบริจาคให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ส.ส.บัญญัติ เจตนจันทร์ ประธานกองทุนสู้ภัยโควิด-19 มูลนิธิโรงพยาบาลแกลง ร่วมกับ นางกนวรรณ เบญจาธิกุล
คณะกรรมการกองทุนสู้ภัยโควิด-19 มูลนิธิโรงพยาบาลแกลง ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อใช้ในกิจกรรมควบคุมโรคโควิด 19 โดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมคณะผู้บริหาร นางกานดา นามสง่า
ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบในครั้งนี้
ชมภาพ...

   

พิธีเปิดโครงการปศุุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสนุัขบ้า

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสนุัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ ศูนย์เยาวชน ตลาดสี่ ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณ ชุมชนบ้านแกลงแกล้วกล้า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนบ้านแกลงแกล้วกล้า ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณ ชุมชนโพธิ์เงิน,โพธิ์ทอง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนโพธิ์เงิน,โพธิ์ทอง ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

พิธีเปิดโครงการปศุุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสนุัขบ้า

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสนุัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ ศูนย์เยาวชน ตลาดสี่ ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณ ชุมชนในยาง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนในยาง ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณ ชุมชนแหลมยาง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนแหลมยาง ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนพลงช้างเผือก

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนพลงช้างเผือก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น.

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนหนองกระโดง

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองกระโดง ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนหนองแหวน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองแหวน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนหนองแตงโม

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองแตงโม ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนมาบใหญ่

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนมาบใหญ่ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนหนองควายเขาหัก

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองควายเขาหัก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนสารนารถ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนสารนารถ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เชิญคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมเมือง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เพื่อเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (2) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มีมติเห็นชอบให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ต่อไป
ชมภาพ...

   

ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้แทนประชาคมเมือง เพื่อเข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (1) ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลงต่อไป ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนสุนทรโวหาร

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนสุนทรโวหาร ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนดอนมะกอก

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนดอนมะกอก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดยนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และตัวแทนประชาคมชุมชน เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล และทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยไม่มีการลงมติ และเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ประชุมเรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยวันที่ 8 มิถุนายน 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดประชุมเรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เพื่อทำความเข้าใจและจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 อย่างถูกต้องเป็นไปตามหนังสือสั่งการฯ ดังดล่าวฯ ข้างต้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ครั้งแรก

ตามที่มีประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ครั้งแรก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอแกลง ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยหลังจากนายอำเภอแกลงได้มอบโอวาทให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว นายถนอม ยินดี ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ได้นำกล่าวปฏิญาณตน และนำที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ได้แก่ การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2565 ชมภาพ...

   

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง)
ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ตามประกาศอำเภอแกลง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแต่งตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาในภาพรวมของอำเภอให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงจัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีท่านปลัดกานดา นามสง่า ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ท่านปลัดจุมพล กาญจนเทียนศรี ปลัดอำเภอ , ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ส.อบจ.ระยอง เขต ๑ อ.แกลง , คุณอรรถพล พันธ์เฉลิมชัย ส.อบจ. เขต ๔ อ.แกลง , ท่านนายกฯ , ท่านปลัดฯ , ท่านรองปลัดฯ , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง , และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๑๗ แห่ง ใน อ.แกลง เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเข้าที่ประชุมฯ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วนและจัดทำบัญชีโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป ชมภาพ...

   

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนฉีควัคซีนโควิด-19 ฟรี กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล นายชยพล อัครจิรากุล ปลัดอาวุโสอำเภอแกลง
พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และ อสม.ในพื้นที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนฉีควัคซีนโควิด-19 ฟรี กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง พร้อมเชิญชวน กลุ่มอายุ 18-59 ปี ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ชมภาพ...

   

มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเย็น ในวันที่ 18 พ.ค. 64

วันที่ 18 พ.ค. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเย็น และขอความร่วมมือทุกคน ล้างมือบ่อยๆ หรือบีบเจลบนฝ่ามือ เพื่อช่วยหยุดยั้งเชื้อโรค Covid-19 ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดการประชุมพิจารณาปัญหา/ความต้องการ/โครงการ จาก 16 ชุมชน

วันที่ 17 พ.ค. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมพิจารณาปัญหา/ความต้องการ/โครงการ จาก 16 ชุมชน นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมพิจารณาปัญหา/ความต้องการ/โครงการ จาก 16 ชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเทศบาล 3 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ 17 พ.ค. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเทศบาล 3 และขอความร่วมมือทุกคน ล้างมือบ่อยๆ หรือบีบเจลบนฝ่ามือ เพื่อช่วยหยุดยั้งเชื้อโรค Covid-19 ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19) ภายในจังหวัดระยองยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยการล้างถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง และในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประกอบกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมสายธารสะพานบุญ บ้านฉาง โดยการประสานงานจากคุณสายัณห์ รุ่งเรือง ประธานชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จะดำเนินการนำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 บริเวณจุดเสี่ยง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ชมภาพ...

   

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 5 พ.ค. 64

วันที่ 5 พ.ค. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมคนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค
ชมภาพ...

   

ประชุมพิจารณาปัญหา/ความต้องการ/โครงการสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมพิจารณาปัญหา/ความต้องการ/โครงการสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเตรียมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง และโครงการเสนอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมพิจารณาปัญหา/ความต้องการ/โครงการสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเตรียมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง และโครงการเสนอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...

   

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 30 เม.ย. 64

วันที่ 30 เม.ย. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมคนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชุมชนหนาแน่น
สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 29 เม.ย. 64

วันที่ 29 เม.ย. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมคนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชุมชนหนาแน่น
สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 23 เม.ย. 64

วันที่ 23 เม.ย. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางชุติกาญน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมคนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

การฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 22 เม.ย. 64

วันที่ 22 เม.ย. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้
คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด
ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค
ชมภาพ...

   

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา

วันที่ 9 เมษายน 2564 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (แม่น้ำประแสร์)
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนโพธิ์เงิน ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มาชี้แจงถึงความสำคัญ วัตถุประสงค์ และรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (แม่น้ำประแสร์) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนโพธิ์เงิน
ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...

   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะพลาสติกจากบ้านเรือน

วันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมสัมภาษณ์ นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะพลาสติกจากบ้านเรือน เพื่อการรีไซเคิลแบบวงจรปิด และส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการคัดแยก การเก็บรวบรวมขยะพลาสติกในระดับชุมชน เพื่อนำกลับมารีไซเคิลตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ชมภาพ...

   

ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี

วันที่ 8 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...

   

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ อปพร.ดีเด่น

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสมจิตร คำดวง
อปพร. สังกัด ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยองที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2564 จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดระยอง ไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ชมภาพ...

   

ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฎิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 อาคารพระสุนทรธรรมคณี โรงเรียนวัดพลงช้างเผิอก 👉..ขอเชิญชาวตำเมืองแกลง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯ เทศบาลตำบลเมืองแกลง โทร 038-675222 ต่อ 208 ชมภาพ...

   

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ดร.วัลลภ รองพล ประธานกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนไม่ขายเสียง และทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง ณ บริเวณ หอประวัติเมืองแกลง รอบตลาดสามย่านจนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 27 ม.ค. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรแกลง ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ และเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 26 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพื่อคัดกรองและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID19

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2564 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID19) ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง รวมถึงเขตพื้นที่อื่นๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ณ ตลาดศูนย์เยาวชน (ตลาด 4) สี่แยกป้ายทัมใจ โดยได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลแกลง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

ทำการฉีดล้างทำความสะอาดตลาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ ตลาดเช้า ตลาดเย็น

วันที่ 8 ม.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้ พ่อค้า แม่ค้าในตลาดและคนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดล้างทำความสะอาดตลาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ ตลาดเช้า ตลาดเย็น
ชมภาพ...

   

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น

วันที่ 7 ม.ค. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้ คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น

วันที่ 5 ม.ค. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้ คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น

วันที่ 4 ม.ค. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้ คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น

วันที่ 1 ม.ค. 64 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้ คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับตลาด และตลาดนัด

วันที่ 28-29 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประชาสัมพันธ์ 1.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 2. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับตลาด และตลาดนัด
ชมภาพ...

   

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มในร้านอาหาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร

วันที่ 25 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกล ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ชมภาพ...

   

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขพื้นที่ตลาดเช้าและตลาดเย็น

วันที่ 25 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้ คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขพื้นที่ตลาดเช้าและตลาดเย็น
ชมภาพ...

   

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด สถานที่สาธารณะ
และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค

วันที่ 24 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง ลงพื้นที่ประสานงาน พร้อมกันนี้ คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

ร่วมการประชุมเพื่อกำหนดและพิจารณารายละเอียดผังกำหนดตัวอาคารภายใน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

วันที่ 23 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมเพื่อกำหนดและพิจารณารายละเอียดผังกำหนดตัวอาคารภายใน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมเพื่อกำหนดและพิจารณารายละเอียดผังกำหนดตัวอาคารภายใน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การออกแบบ
วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

21 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การออกแบบ วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ห่างไกลโรคติดต่อตามฤดูกาล

8 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ห่างไกลโรคติดต่อตามฤดูกาล นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล แกนนำสุขภาพ และประชนทั่วไป ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ห่างไกลโรคติดต่อตามฤดูกาล โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.นฤมล แจ่มฤกษ์แจ้ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พร้อมทีมงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลระยอง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดตามฤดูกาล ณ ตลาดสี่ (สนามบาสตรงสี่แยกป้ายทันใจ) ถนนหนองกันเกรา ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกในพระใหสกนุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายวิทยา นุชพุ่ม รก.ผอ.กองการประปา พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกในพระใหสกนุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3
ชมภาพ...

   

โครงการก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดระยอง (ถนนสุนทรโวหาร)

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดระยอง (ถนนสุนทรโวหาร) ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้สามารถนำมาขยายผลได้ตามศักยภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 27 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย เรือเอกวิชัย เพียรดี ประธานคณะกรรมการการติดตามฯ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลงประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดประชุมพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดประชุมพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ชั้น 3 ชมภาพ...

   

โครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2
ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

โครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

วันที่ 24 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบกิจการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

จัดประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

วันที่ 23 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 นำโดย ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการฯ ร่วมประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการฆ่าเนื้อสัตว์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ 3 วัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 23 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ 3 วัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลง และประธานชุมชนฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ 3 วัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดประชุม อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 17 พฤจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดประชุม อสม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณ ศสมช.สารนาถ
ชมภาพ...

   

เข้าร่วมโครงการสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3

วันที่ 6 พ.ย. 63 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประธานชุมชนฯ เข้าร่วมโครงการสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายลข 36 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 344 สัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 3 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 3 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดงาน "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563" มีการเดินขบวนแห่ตั้งแต่ถนนสุนทรโวหารจนถึงลานพิธีศาลาต้นโพธิ์ ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศาลาต้นโพธิ์ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ตรวจดูที่ดินของมูลนิธิ ที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายในพื้นที่จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3
ชมภาพ...

   

จัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ชุมชนสารนารถ

วันที่ 27 ต.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ชุมชนสารนารถ นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ชุมชนสารนารถ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

จัดประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 27 ต.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

จัดประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 27 ต.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
ณ บริเวณหน้าวัดสารนาถธรรมาราม ตำบลทางเกวียน อำแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช. หนองควายเขาหัก

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช. หนองควายเขาหัก
ชมภาพ...

   

การจัดทำหมั้นสุนัขจรจัดฟรี ณ บริเวณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา

วันที่ 21 ต.ค. 63 สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดระยอง ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อดำเนินการจัดทำหมั้นสุนัขจรจัดฟรี
ณ บริเวณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ที่ทำการชุมชนหนองกระโดง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ที่ทำการชุมชนหนองกระโดง
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช.ชุมชนสารนารถ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช.ชุมชนสารนารถ
ชมภาพ...

   

ประชุม อสม. ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ บริเวณ ศสมช.สารนาถ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดประชุม อสม. ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ บริเวณ ศสมช.สารนาถ
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศาลาชุมชนในยาง

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศาลาชุมชนในยาง
ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ชุมชนแกลงแกล้วกล้า

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ชุมชนแกลงแกล้วกล้า ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนแกลงแกล้วกล้า เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้ คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนแกลงแกล้วกล้า” ชุมชนแข็งแรง ร่วมเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์พร้อมออกกำลังกาย สุขภาพดีที่ชุมชนแกลงแกล้วกล้า
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ซอย ศาลเจ้าหนองแตงโม

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ซอย ศาลเจ้าหนองแตงโม
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช. หนองแหวน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช. หนองแหวน
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศาลาชุมชนแหลมยาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศาลาชุมชนแหลมยาง
ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายวิทยา นุชพุ่ม รก.ผอ.กองการประปา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ หน้าบ้านนางปรานอม รัตนวิจิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ หน้าบ้านนางปรานอม รัตนวิจิตร
ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนพลงช้างเผือก

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนพลงช้างเผือก ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนพลงช้างเผือก เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนพลงช้างเผือก” "ชุมชนพลงช้างเผือกเข้มแข็ง แหล่งรวมเด็กสุขภาพดี ไม่มีภาวะอ้วน ชวนใส่ใจภัยสุขภาพ ปลอดจากยาเสพติดและโรคพิษสุนัขบ้า" ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนหนองแตงโม

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ชุมชนหนองแตงโม ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนหนองแตงโม เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนหนองแตงโม” "สาธารณูโภคทั่วถึง คำนึงเรื่องความสะอาด คนสุขภาพแข็งแรง ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ที่ชุมชนหนองแตงโม" ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ชุมชนแหลมท่าตะเคียน

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนแหลมท่าตะเคียน เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนแหลมท่าตะเคียน” "ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ประชาชนสุขภาพดี มีความสามัคคี ปลอดภัยจากยาเสพติด"
ชมภาพ...

   

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

วันที่ 9 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ วัดพลงช้างเผือก

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ วัดพลงช้างเผือก ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ หน้าบ้านยุพิน ยั่งยืน (เจ้ต้อย)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ หน้าบ้านยุพิน ยั่งยืน (เจ้ต้อย) ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช. ดอนมะกอก

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช. ดอนมะกอก ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช. โพธิ์เงิน

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช. โพธิ์เงิน ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ชุมชนหนองกระโดง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ชุมชนหนองกระโดง
ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนหนองกระโดง เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนหนองกระโดง” "ชุมชนหนองกระโดง มีการจัดการขยะ ไร้มลภาวะ รู้รักสามัคคี สุขภาพดีทั้งกายใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด"
ชมภาพ...

   

งานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีที่ 55 ประจำปี 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีที่ 55 ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนอำเภอแกลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ สิ้นสุดวงเวียนใน
ชมภาพ...

   

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ณ บริเวณ ศสมช. มาบใหญ่

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ บริเวณ ศสมช. มาบใหญ่ ชมภาพ...

   

ประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์

30 ก.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 นำโดย ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการฯ ร่วมประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการฆ่าเนื้อสัตว์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่
28 กันยายน 2563 ชุมชนสุนทรโวหาร

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 28 กันยายน 2563 ชุมชนสุนทรโวหาร ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนสุนทรโวหาร เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนสุนทรโวหาร” "ชุมชนสุนทรโวหาร สุขภาพดี มีความสุข ชีวิตปลอดภัยไร้มลพิษ ร่วมพิชิตยุงลาย."
ชมภาพ...

   

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 28 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อบริหารจัดการสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นระดับปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

การประชุมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนฯ
ร่วมการประชุมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3
ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 ชุมชนแหลมยาง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 25 กันยายน 2563 ชุมชนแหลมยาง ในยางได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนแหลมยาง ในยาง เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนแหลมยาง ในยาง” "ชุมชนแหลมยาง ในยาง รู้รักสามัคคี...ไม่มีปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากยาเสพติด"
ชมภาพ...

   

มอบเครื่องสแกนอุณภูมิอัตโนมัติและเครื่องจ่ายแอลกอฮอร์อัตโนมัติ
ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 25 ก.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มอบเครื่องสแกนอุณภูมิอัตโนมัติและเครื่องจ่ายแอลกอฮอร์อัตโนมัติ
ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 21 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาทร เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้ คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนบ้านเอื้ออาทร” "ชุมชนเอื้ออาทร สะอาดสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด รู้รักสามัคคี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่มีขโมย" ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้ คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง”ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทองน่าอยู่ ประชาชนรอบรู้เรื่องสุขภาพ รู้รักสามัคคี มีสิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากยาเสพติด ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 ชุมชนดอนมะกอก

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สำหรับวันที่ 12 กันยายน 2563 ชุมชนดอนมะกอกได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนดอนมะกอก เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้ คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนดอนมะกอก” ชุมชนดอนมะกอกปลอดภัย ไร้มลภาวะ ประชาชนสุขภาพดี รู้รักสามัคคี อยู่ดีมีสุข ชมภาพ...

   

จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 ชุมชนหนองควายเขาหัก

เทศบาลตำบลเมืองแกลงใส่ใจสุขภาพเพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้าการจัดการสุขภาพโดยชุมชนเองเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563สำหรับวันที่ 9 กันยายน 2563 ชุมชนหนองควายเขาหักได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนหนองควายเขาหัก เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนหนองควายเขาหัก” "สุขภาพดี มีความสุข ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด ผูกมิตรสร้างอาชีพเสริม ที่ชุมชนหนองควายเขาหัก"
ชมภาพ...

   

การประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 ชุมชนหนองแหวน

เทศบาลตำบลเมืองแกลงใส่ใจสุขภาพเพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้าการจัดการสุขภาพโดยชุมชนเองเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลงจัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563สำหรับวันที่ 8 กันยายน 2563 ชุมชนหนองแหวน ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนหนองแหวน เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “หนองแหวน” "คนหนองแหวน สุขภาพแข็งแรงร่วมเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม"ชมภาพ...

   

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ชุมชนมาบใหญ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ชุมชนมาบใหญ่ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนมาบใหญ่ เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนมาบใหญ่” "ชุมชนมาบใหญ่สะอาด สุขภาพดี ร่วมใจสามัคคี มีสุขภาพใกล้บ้าน" ชมภาพ...

   

กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม "ตลาดสีเขียว"

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม "ตลาดสีเขียว" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ตลาดสีเขียว) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2563

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3)
ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อบริหารจัดการสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล ให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นระดับปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในด้านการสาธารณสุขของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติติยราชนารี) เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและควบคุมโรค การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับอาสาสมัครแกนนำสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

   

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ถนนต้นไม้กินได้”

วันที่ 11 ส.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ถนนต้นไม้กินได้” นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลตำบลเมืองแกลง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ถนนต้นไม้กินได้" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ บริเวณ ถนนเกาะหนองโบสถ์ (ชุมชนในยาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

งานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

   

โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563 ตลาดนัดสีเขียว ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563 ตลาดนัดสีเขียว ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายชยพล อัครจิรากุล ปลัดอาวุโสอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ตลาดสีเขียว) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

จัดประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11
และประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 และประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 และประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้ประการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลพร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

งานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

   

จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563

วันที่ 21 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติที่ประชุมเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3

วันที่ 17 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3 นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการ เข้าประชุมขอความร่วมมือการกำจัดไขมันในท่อ ตลาดเทศบาล 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 โดยได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

 
   

จัดประชุมการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปรับปรุงฟุตบาท ฝาท่อระบายน้ำ และจมูกท่อ บริเวณถนนสุนทรโวหาร

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปรับปรุงฟุตบาท ฝาท่อระบายน้ำ และจมูกท่อ บริเวณถนนสุนทรโวหาร นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปรับปรุงฟุตบาท ฝาท่อระบายน้ำ และจมูกท่อ บริเวณถนนสุนทรโวหาร เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ถนนสุนทรโวหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง และลงพื้นที่บริเวณถนนสุนทรโวหาร ชมภาพ...

   

วันที่ 3 ก.ค. 63 และ วันที่ 8 - 9 ก.ค. 63 มอบถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 3 ก.ค. 63 และ วันที่ 8 - 9 ก.ค. 63 นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรี และนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มอบถุงยังชีพ แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 100 ชุด พร้อม อสม. ในพื้นที่ ณ ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนหนองแหวน โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ดังกล่าวจาก บริษัท คูโบต้า ระยอง จำกัด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ คุณพ่อสงวน สิ้นเคราะห์ (คุณพ่อปลัดกานดา นามสง่า) ชมภาพ...

   

จัดการประชุมพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 25 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าประชุมพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดโครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

   

จัดประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม
พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนหนองแตงโม และชุมชนหนองแหวน ตั้งแต่เวลา
09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณชุมชนดอนมะกอก ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนแกลงแกล้วกล้า ชุมชนสารนารถ
ชุมชนหนองควายเขาหัก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ชมภาพ...

   

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันที่ 27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค 63

วันที่ 27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้
คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด
ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยง

เมื่อวันที่ 12-15 พ.ค. 63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง)

วันที่ 14 พ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง) นำโดย ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง) เพื่อเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้กับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

   

จัดประชุมรายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมรายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมรายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

คุณครูบุญชู ใจสุข พร้อมด้วย ครอบครัว และคณะเพื่อนแกลง 07 ไถ่เครื่องมือทำกินให้กับลูกค้า(สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง)

ขอขอบพระคุณ คุณครูบุญชู ใจสุข พร้อมด้วย ครอบครัว และคณะเพื่อนแกลง 07 1.คุณผ่องพรรณ ปัญญาวัฒนาพร
2.คุณพงษ์พันธ์ บุรารัตนวงค์ 3.คุณพูนสุข พงษ์พัฒน์ 4.คุณพินัย วนิชรัตน์ 5.คุณแสงทอง บุญยิ่ง 6.คุณนพดล พงศ์สูรย์มาส
7.คุณปัญญา ปลุกใจรราษฎร์ 8.คุณวิรัช ไชยรักษ์ 9.คุณศิริพร บุญยิ่ง 10.คุณสมศรี โตใหญ่ดี 11.คุณองอาจ วรกาญจน์
12.คุณอำนวย สวัสดิ์ภูมิ 13.คุณวินัย เจริญวงศ์ 14.คุณอารักษ์ เอ็นดูราษฎร์ 15.คุณวิจิตร รานรอน 16.คุณสุนทร์ สุนาราพรพล 17.คุณแสงมณี กากลง 18.คุณเอ็นดู ทองดาสา 19.คุณโอภาส ประมวล 20.คุณอุไรวรรณ สรรวงค์ ที่มีน้ำใจมาไถ่เครื่องมือทำกินให้กับลูกค้าที่นำมาจำนำไว้กับโรงรับจำนำ(สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง) พร้อมกับนำเงินใส่ซองให้กับลูกค้าเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ชมภาพ...

   

จัดทำก๋วยเตี๋ยวผัด "แจกฟรี" ให้กับพี่น้องประชาชน ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดทำก๋วยเตี๋ยวผัด "แจกฟรี" ให้กับพี่น้องประชาชน ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

นำสเปรย์แอลกอฮอร์ มอบให้พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเย็น และ ตลาดเทศบาล 3

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63 และ วันที่ 23 เม.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล นำสเปรย์แอลกอฮอร์ มอบให้พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเย็น และ ตลาดเทศบาล 3 ชมภาพ...

   

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล พร้อมกันนี้ คนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดระยอง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด และ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง

บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด โดย คุณนิรันดร์ สุชินญาพร และ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด โดยคุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ได้ร่วมบริจาคข้าวสารให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 7 ตัน ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

คุณชนัสถ์นันท์ ขจรภูวพงศ์ บุตรของคุณสุเทพ ขจรภูวพงศ์ และคุณศรีวิไล ขจรภูวพงศ์
ได้ให้การสนับสนุนน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 องค์กร PEACE (Policy & Economic Alliance Caring of Earth) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ และเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19 แพร่ระบาด จึงมีการก่อตั้งปฏิบัติการร่วมกันเพื่อต่อสู้การแพร่ระบาด ใช้ชื่อว่าปฏิบัติการ
"Horus Warrior" ก่อตั้งโดย คุณชนัสถ์นันท์ ขจรภูวพงศ์ บุตรของคุณสุเทพ ขจรภูวพงศ์ และคุณศรีวิไล ขจรภูวพงศ์ ได้ให้การสนับสนุนน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยได้มาฉีดพ่นบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ตลาดสดเทศบาล โดยน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัส
โควิด 2019 เป็นสารฆ่าเชื้อโรค คลอรีน ไดออกไซด์ ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลาย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา โปรโตซัว และ สปอร์ของเชื้อ โดยการออกฤทธิ์ผ่านผนังเซลล์ เข้าไปนิวเคลียส และทำลาย DNA ของเชื้อ ทำให้เชื้อตาย ไม่สามารถแบ่งตัวและแพร่กระจายได้อีก คลอรีน ไดออกไซด์ บริสุทธิ์ 99.99% เป็นเกรดที่ใช้สำหรับอาหารได้ ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง ไม่มีสารก่อมะเร็ง สารคงเหลือจากการออกฤทธิ์ทำลายเชื้อจะสลายไปในธรรมชาติ ภายใน 1 ชั่วโมง ชมภาพ...

   

จัดรถออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019

31 มี.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล จัดรถออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาจังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง และชุมชนทั้ง 16 ชุมชน
ได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ชมภาพ...

   

รับมอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสในคนและสัตว์รวมถึงฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

วันที่ 26 มี.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลรับมอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสในคนและสัตว์
รวมถึงฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความห่วงใยต่อประชาชน จึงขอความร่วมมือในการดูแลตัวเอง กินร้อน ช้อนฉัน อยู่ห่างกัน 2 เมตร พร้อมกันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะ และพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค ชมภาพ...

   

โครงการการป้องกันและช่วยเหลือ โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (stroke)

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ดร.คีสิน กุสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล จัดโครงการการป้องกันและช่วยเหลือ โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (stroke) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (stroke) กับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ บริเวณ ศสมช.สารนารถ ชมภาพ...

   

ประชุมการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563
เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติที่ประชุมเลื่อนการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุม การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาหารือ ขอมติที่ประชุมเลื่อนการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานประปา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานประปา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยการนำเสนอจะมีการสอนการใช้โปรแกรมด้าน GIS ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครปฐม โดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้เพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ปัญหาและอุปสรรค์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

Muangklang Music Contest 2020

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดโครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2563 โดยมีการประกวดวงดนตรี “Muangklang Music Contest 2020” ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอประวัติเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

จัดประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

วันที่ 7 ก.พ. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการฯ และประธานชุมชนฯ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้เพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ปัญหาและอุปสรรค์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

งาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว"

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดสีเขียว" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ตลาดสีเขียว) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

 

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

 

   

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 14 ม.ค. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม
นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในการนี้ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ชมภาพ...

 

   

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน

   

ตรวจสอบคลองวังหว้า บริเวณประตูระบายน้ำ จุดสูบน้ำดิบประปาแห่งที่2

วันนี้เวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผอ.กองประปา ได้ร่วมตรวจสอบคลองวังหว้า บริเวณประตูระบายน้ำ จุดสูบน้ำดิบประปาแห่งที่2 โดยมี ผู้อำนวยการโครงการบำรุงรักษาประแสร์คุณกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ ได้ร่วมให้ข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำในคลองวังหว้า โดยขณะนี้มีการสูบน้ำเข้ามาในลำคลอง ตลอดเวลาเป็นระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา น้ำได้เข้าเต็มฝายที่อยู่เหนือจุดสูบขึ้นไป 3 ฝาย ซึ่งจะเต็มลำคลองวังหว้าจุดสูบน้ำคือ ฝายตัวที่ 10 คาดการณ์ว่า อีกสองวัน (วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.2562) จะท่วมหัวบัว จนสามารถสูบน้ำผลิตประปาได้

   

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีรับพระราชธานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x11.75 นิ้ว ณ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

   

ประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบวางแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบวางแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบวางแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

   

ประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทาง การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 17 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุม ปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทาง การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 17 ประจำปี 2563 นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทาง การจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 17 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

   

ประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าของที่ดิน และประชาชนทั่วไป ร่วมประชุมการชี้แจงและลงนามการอุทิศที่ดินเป็นถนนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

   

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

   

จัดประชุมการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 4 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

   

โครงการเยาวชนคนรักถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 20 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดโครงการเยาวชนคนรักถิ่น ประจำปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเผยแพร่เรื่องราวของเมืองแกลงในอดีต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบความเป็นมาของอดีตเมืองแกลงต่อไป
ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลง

   

ทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 20 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายสเถียร งามฉาย สัตว์แพทย์อาวุโส ลงทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ศสมช. สารนาถฯ

   

งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2562 “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินจิตอาสา พัฒนาชนบท”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2562 “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินจิตอาสา พัฒนาชนบท”
ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

   

กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน “ ชม ชิม ช้อป ”

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นำโดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และนายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน “ ชม ชิม ช้อป ” จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษ ได้แก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ แจกคูปองเพื่อรับของรางวัล และการแสดงบนเวที จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ณ ตลาดสีเขียว สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

   

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

 

   
 

 

ทำหมันให้สุนัข-แมว

วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายสเถียร งามฉาย สัตว์แพทย์อาวุโส ลงทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ วัดพลงช้างเผือก

 

   

 

จัดโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก

วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลจัดโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ ทุพโภชนาการ และรู้จักการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมือง

 

   

 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น.เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน

 

   
     
   

หน้า 1 2 3 4