ภาพกิจกรรมเก่า

     
   

งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2562 “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินจิตอาสา พัฒนาชนบท”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2562 “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินจิตอาสา พัฒนาชนบท”
ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

     
   

กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน “ ชม ชิม ช้อป ”

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นำโดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง และนายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน “ ชม ชิม ช้อป ” จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษ ได้แก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ แจกคูปองเพื่อรับของรางวัล และการแสดงบนเวที จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ณ ตลาดสีเขียว สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

     
   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

     
   

ทำหมันให้สุนัข-แมว

วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายสเถียร งามฉาย สัตว์แพทย์อาวุโส ลงทำหมันให้สุนัข-แมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ วัดพลงช้างเผือก

     
   

จัดโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก

วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลจัดโครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ ทุพโภชนาการ และรู้จักการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมือง

     
   

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น.เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน

     
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้เพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ปัญหาและอุปสรรค์ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง

     
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

     
 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเมืองแกลง (อปพร.)

เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเมืองแกลง (อปพร.)
เพื่อเป็นการทบทวน พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร. ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเรียนรู้ที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 และบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     
 

โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์ ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี และ นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์" และในช่วงบ่ายร่วมทำกิจกรรมเก็บผักตบชวา เก็บขยะ และใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ลงแม่ประแสร์ 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณจิตอาสาพระราชทานทุกท่าน และนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จากโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

     
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

     
 

โครงการ “ดูแลใจ ดูแลคุณ” ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมโครงการ “ดูแลใจ ดูแลคุณ” ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 50 คนฟรี
เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยไม่คิดมูลค่าให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3

     
 

คุณลุงนิคม สุวรรณกิจ ได้บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต CITIZEN

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ คุณลุงนิคม สุวรรณกิจ ได้บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต CITIZEN เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่คนไข้และผู้รับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง

     
 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหยัดไฟฟ้าและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

     
 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่2) ประจำปี 2562 

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่2) ประจำปี 2562 
นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน

     
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

     
 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

     
 

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
จัดโครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2562  โดนมีการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง “Muangklang Folk Song Contest 2019” 
ณ หอประวัติเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพ...

     
 

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

     
 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่1) ประจำปี 2562 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่1) ประจำปี 2562 
นำโดย นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

     
 

จัดโครงการสวนสมุนไพร (สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย 2 โอกาส คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
นำโดย นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรี นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดโครงการสวนสมุนไพร (สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย 2 โอกาส คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก)โดยได้รับเกียรติจาก สจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ประธานชุมชน อสม. และกลุ่มจิตอาสา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

     
 

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี 
นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล 
จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ ความชำนาญการเพาะต้นอ่อนจากเมล็ดทานตะวัน และเมล็ดผักบุ้ง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพรองหรืออาชีพเสริมได้ ณ หอประวัติเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพ...

     
 

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ชุมชนประชารัฐร่วมใจ สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดระยอง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ชุมชนประชารัฐร่วมใจ สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดระยอง อบรม สอบ ใบขับขี่จักรยนต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

     
 

ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด “นางงามระยอง 2562”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด “นางงามระยอง 2562” ทำกิจกรรมระหว่างการเก็บตัว โดยมีการทำกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสารนาถธรรมาราม และร่วมกันปลูกต้น รวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 10 บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ชมภาพ...

     
 

"เที่ยวระยอง อิ่มบุญ สุขใจ เล่าขานตำนาน...เมืองแกลง"

“ เที่ยวระยอง อิ่มบุญ สุขใจ เล่าขานตำนาน...เมืองแกลง “
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดกิจกรรมไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเสริมสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม พร้อมศึกษาประวัติศาสตร์บนเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ อำเภอแกลง ชมภาพ...

     
 

ประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนสารนารถ)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนสารนารถ) เพื่อเป็นการปรับปรุงเกาะกลางถนนให้ได้มาตรฐาน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาอย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

     
 

ประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 นำโดยนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

 
   

หน้า 1 2 3 4