ด้วย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ข้างลานพระบรมรูปทรงม้า โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น ๒ ระยะ คือ
๑. วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒. วันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ คือ "ทำดีแบบในหลวง" โดยมีแนวคิดให้ทุกหน่วยงานได้นำภารกิจที่ได้ปฏิบัติงานตามรอยเบื้องพระบุคลบาท มาจัดนิทรรศการ จำนวน ๙ ด้าน ดังน้
๑) พระราชประวัติ
๒) สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ความมั่นคงของชาติ
๓) สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ การศึกษา และสาธารณสุข
๔) สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้
๕) สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ การจัดการอาชีพการเกษตร สหกรณ์ พลังงานทดแทน
๖) สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แห่ง ทั่วประเทศ
๗) สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ การสร้างความมั่นคงแห่งความพอเพียง : เศรษฐกิจพอเพียง
๘) สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ศาสตร์ และศิลป์
(เพลงพระราชนิพนธ์ / ภาพถ่าย / นักประดิษฐ์ / ดนตรี / กีฬา
๙) สถาบันพระมหากษัตริย์ พระก้องเกียรติไกล : นานาชาติเทิดทูนพระองค์เป็นกษัตรย์นักพัฒนา และทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลต่าง ๆ มากมาย
เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น