ส่วนที่ 1 บทนำการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 2 ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี รายโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ บัญชีโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล