ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /
  บัญชีโครงการ 17 ก.ย. 58
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /
  บัญชีโครงการ 27 ต.ค. 58
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 /
  บัญชีโครงการ 21 พ.ย. 58
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 /
  บัญชีโครงการ 12 พ.ค. 59
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 /
  บัญชีโครงการเปลี่ยนแปลง / บัญชีโครงการเพิ่มเติม 14 พ.ค. 59
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 /
  บัญชีสรุปโครงการ / บัญชีโครงการเปลี่ยนแปลง / บัญชีโครงการเพิ่มเติม 3 ส.ค. 59