รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีประจำปีงบประมาณ 2559


ประกาศ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2559

March 3, 2017