สำนักปลัดเทศบาล
  การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ. 2562-2565
  เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
  ประกาศใช้แผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ 2559
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
  พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  หลักเกณฑ์การประเมิน
  การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(แก้ไข) พ.ศ.2557
  ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลาพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2558
  ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ (สำหรับพนักงานจ้าง)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
  รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม เทสบาลตำบลเมืองแกลง อำแกลง จังหวัดระยอง
  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ.2561-2563
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาน61
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาน61-63
  ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
  จัดการความรู้ความ (Knowledge Management : KM) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง
  เศรษฐกิจพอเพียง
  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  คู่มือ การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายรักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
  คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  แผนการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง
  รายการผลปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมฯ ประจำปี 2561
  ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
  กำหนดตำแหน่งและใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  ปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี และใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในองค์กร
  จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งประเภทตามลักษณะงาน

กองช่าง
  กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารฯ พ.ศ.2548
  การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

กองคลัง
  ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ ปรับปรุง เก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ.2537
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคชจ.ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561
  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

กองการศึกษา


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พ.ศ.2558
  สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
  คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
  เอกสารเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
  เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

กองการประปา
  ขออนุญาตใช้น้ำประปา ขั้นตอนขออนุญาตใช้น้ำประปา
  คู่มือการบริหารกิจการประปา
  แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการระบบน้ำสะอาด
  การชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
June 6, 2016