การบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง

   
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง